توضیحات کامل :

استاندارها و ریز فضاهای طراحی مدرسه

 

فهرست مطالب

    مكان احداث مدرسه

    موقعیت ساختمان

    نحوه ساخت و شكل ساختمان مدرسه

    شکل کلاس

    نور و پنجره در فضای آموزشی

    وسایل گرمایشی

    کارگاه ها و آزمایشگاه ها

    سرویس بهداشتی و آبخوری

    تجهیزات آتش نشانی